Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI PROSÍM VĚNUJTE POZORNOST PŘI VYPLŇOVÁNÍ FAKTURAČNÍCH ÚDAJŮ, DÍKY NOVÉMU ZÁKONU O PODÁVÁNÍ KOTROLNÍHO HLÁŠENÍ NEBUDE MOŽNÉ ADRESY A ÚDAJE OPRAVOVAT V JINÉM MĚSÍCI NEŽ JE ZAÚČTOVÁNO. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ. V PŘÍPADĚ NUTNOSTI PŘEDĚLÁNÍ DOKLADU A KONTROLNÍHO HLÁŠENÍ BUDEME ÚČTOVAT 1.000,- Kč bez DPH. 


Obchodní podmínky

 

Všeobecná ustanovení 

 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „OP“) platí pro nákup v internetovém obchodě   www.gastro-cuk.cz, jehož provozovatelem je Michal Moldavčuk, se sídlem Sobíňov 233, 582 62 Sobíňov, IČO: 72961546, DIČ: CZ8105053308. 

 2. Obchodní podmínky vymezují a blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

 3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Vztahy, jež nejsou upraveny těmito obchodními podmínkami, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vystupuje-li na straně kupujícího spotřebitel, řídí se tyto vztahy navíc zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

 

Vymezení pojmů  

Prodávajícím je Michal Moldavčuk, se sídlem Sobíňov 233, 582 62 Sobíňov, IČO: 72961546, DIČ: CZ8105053308. Při uzavírání a plnění smlouvy jedná prodávající v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, přičemž předmětem jeho podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona a hostinská činnost. Kontaktní údaje prodávajícího jsou: tel. 604 857 932, e-mail: gastro.cukar@seznam.cz, adresa pro doručování korespondence: Sobíňov 233, 582 62 Sobíňov.


 

Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.

 
Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 
Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Uvede-li kupující v objednávce své identifikační číslo, pak bere na vědomí, že pro něj platí pravidla uvedená v OP pro podnikatele. Pro účely těchto obchodních podmínek a reklamačního řádu je dále za podnikatele považována také jakákoliv právnická osoba či fyzická osoba, pokud dodatečně vyjde najevo, že tato fyzická osoba zboží užívá k podnikatelské činnosti, ačkoliv při objednávce neuvedla své identifikační číslo.


 

Nabídka je právní jednání směřující k uzavření smlouvy, pokud obsahuje podstatné náležitosti smlouvy tak, aby smlouva mohla být uzavřena jeho jednoduchým a nepodmíněným přijetím, a pokud z něho plyne vůle navrhovatele být smlouvou vázán, bude-li nabídka přijata. Má se za to, že návrh dodat zboží nebo poskytnout službu za určenou cenu učiněný při podnikatelské činnosti reklamou, v katalogu nebo vystavením zboží je nabídkou s výhradou vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti podnikatele plnit. 


 

Uzavření kupní smlouvy

 1. Veškeré objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího jsou závazné. Návod, jak vybrat požadované zboží a následně provést jeho objednávku, je uveden na webové stránce prodávajícího v sekci „Nákupní řád“. 

 2. Kupující souhlasí s tím, že kupní smlouva bude uzavřena prostřednictvím komunikačních prostředků na dálku a bere na vědomí, že náklady na použití těchto prostředků (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí sám.

 3. Objednat zboží je možné prostřednictvím elektronického obchodu, elektronické pošty na adresu gastro.cukar@seznam.cz či osobně v provozovně prodávajícího.

 4. Ceny zboží jsou uvedeny v internetovém obchodě prodávajícího u jednotlivých položek zboží. Tyto ceny jsou konečné, tzn. jsou uvedeny včetně DPH, popř. všech dalších daní a poplatků. 

 5. Cenu za dopravu, případně další poplatky si kupující ověří při třetím kroku tvorby objednávky „Platba a způsob dopravy“. Před odesláním objednávky bude celková cena dodávky vypočtena včetně DPH.

 6. Před zasláním objednávky prodávajícímu má kupující možnost kontrolovat a měnit údaje a opravovat chyby, které do objednávky vložil. Objednávku kupující odešle kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Za případné chyby při přenosu dat nenese prodávající odpovědnost.

 7. Vyplněním a odesláním objednávky dává kupující prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech (důvěrnost údajů viz Ochrana osobních údajů).

 8. Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se před uzavřením smlouvy seznámil s těmito OP a reklamačním řádem, a že s nimi výslovně souhlasí ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky.

 9. Po přijetí objednávky kupujícího, prodávající toto přijetí potvrdí prostřednictvím e-mailové zprávy kupujícímu na jeho elektronickou adresu uvedenou v objednávce. Přijetím potvrzení prodávajícího je kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena. Od tohoto okamžiku mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti. Objednávka přijatá v den pracovního klidu bude ze strany prodávajícího potvrzena nejpozději následující pracovní den. 

 10. Uzavřenou kupní smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů, není-li v OP uvedeno jinak. Prodávající si však vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy, a to v případech, kdy se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. Jestliže kupující zaplatil již celou či část kupní ceny, prodávající mu tuto částku vrátí a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

 

Dodání předmětu koupě

 1. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k této věci a kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí kupní cenu.

 2. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

 3. Kupující se stane vlastníkem předmětu koupě úplným zaplacením kupní ceny.

 4. Předmět koupě bude kupujícímu doručen dle skladových zásob prodávajícího a zvoleného způsobu převzetí. Orientační dodací lhůty jsou uvedeny u jednotlivého zboží v internetovém obchodě. U objednávek přijatých ve dnech pracovního klidu se doba dodání o tyto dny prodlužuje. O zpoždění dodávky nebo vyprodání předmětu koupě bude kupující neprodleně prodávajícím informován. Stejně tak bude kupující informován o skutečnosti, že zboží momentálně není skladem.

 5. Předmět koupě si kupující může dle zvoleného způsobu přepravy vyzvednout osobně v místě dohody v pracovních dnech, a to v čase dle předchozí telefonické domluvy.

 6. Jestliže si kupující zvolí způsob přepravy, prodávající předmět koupě odešle na dodací adresu, kterou kupující uvedl v objednávce. Způsob dopravy si zákazník volí sám v objednávkovém formuláři, tj. před odesláním objednávky. Nabízené možnosti dopravy zboží se liší v závislosti na hmotnosti předmětu koupě.   

 7. Daňový doklad ke zboží je součástí zásilky či je zaslán prostředky elektronické komunikace na elektronickou adresu kupujícího. Stejně tak je připojen i záruční list a návod na použití výrobku v českém jazyce.

 8. Kupující je povinen si důkladně prohlédnout objednané zboží ihned při příjmu od dopravce a to ještě před potvrzením dodacího listu. Jakékoli jeho poškození ihned zaznamenat do přepravního listu, popř. zboží odmítnout. 

 9. Podepsáním dodacího listu kupující souhlasí s převzetím zboží. Pokud je zboží poškozeno při přepravě, oznámí toto kupující nejen dopravci, ale rovněž řádně uplatní odpovědnost za vady u prodávajícího, s nímž bude celá věc řešena.

 10. Zásilky vrácené prodávajícímu z důvodu nepřevzetí kupujícím, zašle prodávající opětovně kupujícímu pouze na vyžádání za současné úhrady náhradní dopravy.

 11. Prodlením kupujícího s převzetím věci vzniká prodávajícímu právo věc po předchozím upozornění na účet kupujícího prodat poté, co kupujícímu poskytl dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li kupující s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Odpovědnost za vady

 1. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

 2. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím věci. Jestliže předmět koupě vykazuje v okamžiku převzetí vady, odpovídá za ně prodávající. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží spotřebitelem, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 3. Spotřebitel je oprávněn uplatnit právo z vady předmětu koupě ve lhůtě dvaceti čtyř měsíců od jeho převzetí. Toto právo kupující nemá u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím či v jiných případech, vyplývá-li to z povahy věci. Při koupi již použitého spotřebního zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců (toto bude vyznačeno v prodejním dokladu).

 4. Podnikatel je oprávněn uplatnit právo z vady, kterou měla věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo podnikatele založí i vada později vzniklá, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

 5. Podnikatel je povinen právo z vady předmětu koupě uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vady. Délka záruční doby činí u podnikatele 12 měsíců.

 6. Požádá-li kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce.

 7. Kupující je povinen oznámit vadu prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co jí mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. 

 8. Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

 9. Vada může představovat podstatné či nepodstatné porušení smlouvy. Zároveň může být odstranitelná či neodstranitelná.

 10. Za vadu představující podstatné porušení smlouvy, se považuje taková vada, o níž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.

 11. U vady představující podstatné porušení smlouvy má spotřebitel (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou) právo požadovat:

 • odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

 • bezplatné odstranění vady opravou,

 • přiměřenou slevu z kupní ceny,

 • vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.

 1. Naproti tomu u vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má spotřebitel nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

 2. Vyskytne-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo vykazuje-li zboží více vad (nejméně tři vady současně), může spotřebitel uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.

 3. Při oznámení vady nebo bez zbytečného odkladu po tomto oznámení sdělí kupující prodávajícímu, jaké právo si zvolil, tuto volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího. Jestliže kupující žádal opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná, pak tuto volbu změnit může. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny či může od smlouvy odstoupit.

 4. Není-li oprava nebo výměna zboží možná, na základě odstoupení od smlouvy může spotřebitel požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

 5. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

 6. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

Odstoupení od smlouvy

 

 
 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Odstoupením od smlouvy se tato od počátku ruší. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu elektronické pošty prodávajícího anebo písemně na adresu Michal Moldavčuk, Sobíňov 233, 582 62 Sobíňov. Spotřebitel takto může od smlouvy odstoupit i bez udání důvodu. Podnikatel na odstoupení od smlouvy dle tohoto ustanovení tedy nárok nemá.

 2. Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i před dodáním zboží.

 3. Spotřebitel je povinen zboží odeslat či předat prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to na adresu Sobíňov 233, 582 62 Sobíňov. Zboží musí být vráceno prodávajícímu kompletní, včetně veškerého příslušenství, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Spotřebitel je povinen při zasílání zpět zvolit vhodný obal tak, aby nedošlo k poškození zboží při přepravě. Prodávající doporučuje zboží na přepravu pojistit. Spotřebitel není oprávněn zboží odeslat na dobírku. Takový typ přepravy nebude kupujícím akceptován.

 4. Prodávající do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vrátí spotřebiteli částku odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání v případě, že tyto byly nejlevnější možné (v opačném případě nákladům na nejlevnější způsob dodání zboží), a to stejným způsobem, jakým platbu od spotřebitele přijal. Náklady spojené s vrácením zboží nese spotřebitel a prodávající mu tyto nahrazovat nebude.

 5. Poškodí-li spotřebitel vrácené zboží, je prodávající oprávněn odečíst od vrácené částky náhradu snížení hodnoty zboží. Jestliže spotřebitel obdrží od prodávajícího spolu s předmětem koupě dárek, je darovací smlouva mezi ním a prodávajícím uzavřena s podmínkou, tedy v případě odstoupení od smlouvy spotřebitelem, je tento povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dary. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, bude na ně pohlíženo jako na bezdůvodné obohacení. V této souvislosti prodávající kupujícího upozorňuje, že na dárky, které jsou poskytovány zcela zdarma, nelze uplatňovat jakákoliv práva spotřebitele.

 

Ochrana osobních údajů

 1. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v jeho databázi. Osobní údaje kupujícího použije prodávající pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním závazků z kupní smlouvy a marketingové akce. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, zároveň může písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.
  Za účelem plnění kupní smlouvy je Prodávající oprávněn zpracovávat osobní údaje kupujícího, které tito Uživatelé zadají při registraci a tvorbě objednávky (zejména adresné, popisné a fakturační údaje). Takové zpracování osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je Prodávající, jako subjekt osobních údajů. Osobní údaje Uživatelů budou zpracovávány v nezbytném rozsahu pro plnění smluvního vztahu vzniklého mezi nimi a kupujícím, a to v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem o zpracování osobních údajů, který nahradí zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.
  VÍCE INFORMACÍ NÍŽE NEBO S SAMOSTATNÉ SEKCI.

 2. „Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.“

 

 

Ostatní ustanovení a informace:
Ekologická likvidace elektro zařízení je zajištěna v rámci kolektivního systému ELEKTROWIN (r.č. PP017639)       

Veřejný registr sběrných míst: https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro        

Všechny procesy likvidace jsou bezplatné.   Uváděné ceny spotřebičů na e-shopu jsou včetně recyklačního příspěvku, jehož cena nijak nezvyšuje cenu zboží, ale na konečném daňovém dokladu je vyčíslena.        

Odvoz vysloužilého elektrospotřebiče v rámci objednávky:   
- zákazník zaškrtne volitelné pole v procesu objednávky, do poznámky vyplní údaje o odváženém spotřebiči (ve stejném počtu kusů prodávaného elektro  zařízení podobného typu a použití (§ 66 odst. 1 ZVUŽ). Jedná se tedy de facto o výměnu tzv. „kus za kus“.   ). Přepravní společnost objednaná prodejcem, případně prodejce odveze spotřebič k likvidaci. Spotřebič musí být odpojen a připraven k odvozu. Musí být zbaven námrazy, vysušen a nesmí se v něm nacházet voda. V případě nedodržení těchto pokynů má posádka právo starý spotřebič nepřevzít.      

Odvoz vysloužilého elektrospotřebiče zákazníkem či spotřebitelem:     
- zákazník odevzdá vysloužilý spotřebič na nejbližším místě zpětného odběru. Veřejný registr sběrných míst: https://isoh.mzp.cz/registrmistelektro        

Rozebrané nebo nekompletní elektrozařízení není povinen prodejce odebírat.  Poškozené nebo nekompletní elektrozařízení je možné odmítnout v případě, že ohrožuje zdraví osob  z důvodů kontaminace (§38, odst. 7 zákona o odpadech). Zpětně odebrané elektrozařízení nesmí být v obalu , protože zpětný odběr obalů není předmětem činnosti kolektivního systému plnění.     


Na fakturované zboží, kterého se týkají ustanovení zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 173/1997 Sb., bylo vydáno prohlášení o shodě. 

Za obaly fakturovaných výrobků byl uhrazen servisní poplatek za zajištění zpětného odběru a využití obalového odpadu pod identifikačním číslem EK-F00140231.      

 

 

Záruční podmínky

 1. Záruční podmínky jsou blíže specifikovány a postup při uplatnění práv kupujícího z vadného plnění je uveden v Reklamačním řádu umístěném na webových stránkách, sídle a provozovnách prodávajícího.


 

Závěrečná ustanovení

 1. Znění kupní smlouvy lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo ze zákonných důvodů.

 2. Případné spory z kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím budou především řešeny smírně, v případě neúspěchu smírného řešení budou řešeny podle práva České republiky příslušnými obecnými soudy.

 3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění, jeho kontrolu provádí příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele vykonává Česká obchodní inspekce. Na tyto má spotřebitel možnost se se stížností obrátit.

 4. Prodávající s kupujícím po dobu trvání závazku jednají v českém jazyce. Taktéž kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud bude text kupní smlouvy pro potřebu kupujícího přeložen, v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

 5. Tyto OP a záruční podmínky jsou platné a účinné od 27.7.2015, přičemž jsou k dispozici v sídle a provozovnách prodávajícího nebo na webových stránkách prodávajícího. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení OP ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.  

 6. Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 27.7.2015

  Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

  1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu gastro.cukar@seznam.cz
  2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.
  3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.
  4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .
  5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.
  6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.
  7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.
  8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.
  9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

  Podmínky nákupu na splátky ESSOX 

  Financování spotřebního zboží zajišťujeme pro zákazníky formou úvěru od společnosti ESSOX s.r.o. a je určen výhradně pro OSVČ a právnické osoby.
  Celý proces vyřízení žádosti o úvěr je přitom velmi rychlý a nekomplikovaný.

  Výhody úvěru:
  - Jednoduchost a rychlost uzavření úvěrové smlouvy přímo přes internet.
  - Velká variabilita úvěrových produktů, jejich popis najdete níže nebo přímo u zboží v online kalkulačce splátek ESSOX.
  - Ihned po zakoupení zboží se klient stává jeho majitelem.
  - Možnost sjednání pojištění schopnosti splácet.
  - Financovaná hodnota zboží nebo celého nákupu od 2 000,- Kč do 500 000,- Kč nebo dle omezení splátkového produktu.

  A. Postup při nákupu na splátky v 5 krocích
  1. Vybrané zboží vložte do košíku. Můžete najednou nakoupit i více výrobků - nezapomeňte na potřebné příslušenství ke kupovanému zboží atd.
  2. V košíku zkontrolujte objednávku, přejděte na způsob platby a zvolte možnost nákupu na splátky ESSOX. Formu dopravy vyberte dle nabízených možností a dokončete objednávku.
  3. V dalším kroku budete vyzváni k přesměrování na webovou aplikaci společnosti ESSOX s.r.o. (obvykle kliknutím na odkaz nebo logo ESSOXu), kde vyplníte požadované informace v žádosti o úvěr. Nakonec žádost odešlete ke zpracování. V případě nepřesměrování, Vám bude do 24h zaslán odkaz na vyplnění žádosti.
  4. Po odeslání žádosti obdržíte e-mailové potvrzení o přijetí žádosti. Výsledek posouzení obdržíte e-mailem většinou do 15 minut od odeslání žádosti. V krajních případech se může posouzení protáhnout do následujícího pracovního dne. (Dbejte proto zvýšené pozornosti při zadání svého e-mailu.)
  5. E-mail s výsledkem posouzení žádosti obsahuje odkaz na stažení úvěrové smlouvy a další instrukce k vyřízení.

  Důležité upozornění – zboží objednané na splátky může fyzicky převzít pouze osoba žadatele o úvěr po provedení identifikace dopravcem na základě předložení průkazu totožnosti. Nelze tedy pověřit jinou osobu převzetím zboží objednaného na splátky ESSOX.
  V případě potřeby cokoli administrativně dořešit se s vámi spojí pracovník našeho internetového obchodu či společnosti ESSOX a požádají o součinnost.

  B. Kdo může o úvěr žádat:
  - Fyzická osoba podnikatel OSVČ - musí podnikat minimálně 3 měsíce
  - Právnická osoba (s.r.o., a.s., v.o.s, …..) – musí podnikat minimálně 1 rok, žádost může sepsat pouze statutární zástupce dle způsobu jednání uvedeném v OR a smlouvu podepsat, dle způsobu jednání uvedeném v OR

  C. Potřebné doklady pro vyřízení úvěru

  U úvěrů do 60 000,- Kč stačí jen 2 doklady totožnosti!
  - platný Občanský průkaz
  - druhý doklad totožnosti: cestovní pas, řidičský průkaz, zbrojní průkaz, rodný list, průkazku zdravotní pojišťovny

  U úvěru nad 60 000,- Kč potřebujete navíc:
  - OSVČ: kopie živnostenského listu, kopie posledního daňového přiznání včetně všech příloh a dokladu o podání daňového přiznání
  - Právnické osoby: Kopie výpisu z OR (postačuje z www.justice.cz )kopie posledního daňového přiznání včetně všech příloh a dokladu o podání daňového přiznání

  D. Nabídka splátkových produktů

  - Vzorové výpočty lze provádět pomocí kalkulačky splátek umístěné na našem webu vždy u daného zboží.

  Společnost Michal Moldavčuk vykonává zprostředkovatelskou činnost pro ESSOX s.r.o., poskytovatele finančních služeb.
  Společnost ESSOX, dceřiná společnost Komerční banky, působí na trhu spotřebního financování již více než 20 let a patří mezi přední poskytovatele nebankovních služeb v České republice. www.essox.cz

  V případě dotazů k některému ze splátkových produktů nás kontaktujte.

  Přejeme Vám příjemné nakupování na splátky.

  V Sobíňově 1.12.2016


  GDPR 25.5.2018

  Souhlas se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů  


  Jméno a příjmení   
  …………………………………………  
  Narozen/á   
  ………………………………………………………..……………………………………..   
  Bytem   
  ………………………………………………………..……………………………………..   
  (dále jen „Subjekt údajů”)   


  uděluje tímto   


  Firma: Michal Moldavčuk  
  IČO:  729 61 546  
  Sídlo provozovny:  Sobíňov 233, 582 62 Sobíňov  
  e-mail:  gastro.cukar@seznam.cz  
  tel.:  604 857 932  


  dále jen „Správce“   


  Souhlas se zpracováním mých osobních údajů, a to za níže uvedených podmínek:   
  1. Osobní údaje, které budou zpracovány:   
  jméno a příjmení,   
  poštovní adresa  a  sídlo   
  emailová adresa,   
  telefonický kontakt,   
  2. Podmínky zpracování osobních údajů Subjektu údajů:   
  -  Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce.   
  -  Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.   
  -  Zpracovávám vaše jméno a příjmení, poštovní adresu, e-mail, telefonní číslo, objednané zboží a jeho cenu.   
  -  Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu  5let, nestanoví-li zákon jinak .   
  -  Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)   
  -  Abych vás mohl informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.   
  -  Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.   
  -  Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.   


  - Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.  
  - Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.  
  -Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.  
  Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.  


  V  Sobíňově  dne  24.5.2018  


  Zásady ochrany osobních údajů 
  Firma: Michal Moldavčuk  
  IČO:  729 61 546  
  Sídlo provozovny:  Sobíňov 233, 582 62 Sobíňov  
  e-mail:  gastro.cukar@seznam.cz  
  tel.:  604 857 932  


  dále jen „Správce“   


  Vážení  zákazníci ,   


  abych mohl plnit závazky ke svým klientům a dalším institucím a zákonným požadavkům podle legislativy, musím zpracovávat některé vaše osobní údaje. K tomu sděluji:   
  Správcem osobních údajů podle Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)je Správce.   
  Vaše osobní údaje zpracovávám z důvodu vyřízení Vašich objednávek a řešení reklamací.   
  Zpracovávám vaše jméno a příjmení, doručovací adresu, e-mail, telefonní číslo, objednané zboží a jeho cenu.   
  Právním důvodem tohoto zpracování je plnění smlouvy. Uvedené osobní údaje za tímto účelem zpracovávám po dobu  5let, nestanoví-li zákon jinak .   
  Ochrana vašich osobních údajů odpovídá požadavkům Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR)   
  Abych vás mohl informovat o aktuálních nabídkách a slevách, zpracovávám vaše jméno a příjmení a e-mailovou adresu. Právním důvodem tohoto zpracování je váš souhlas, který mně poskytujete a který můžete kdykoli odvolat.   
  Vaše osobní údaje poskytujeme jen institucím k tomu zmocněným zákonem, nikomu jinému Vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu neposkytujeme. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat.   
  Při zpracování Vašich osobních údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování.   
  Nejmenoval jsem pověřence pro ochranu osobních údajů, nepověřil jsem zpracováním Vašich osobních údajů žádného zpracovatele ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu GDPR.   
  Nemám v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, osobám.   
  Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat ode mne jako Správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci, jakož i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji v rozporu s GDPR.   


  V  Sobíňově , dne  24.5.2018  


  Dodatek GDPR je vstupuje v platnost 25.5.2018