Reklamační řád

  1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ (pro spotřebitele, podnikatele, právnické osoby):

8.1. Prodávající odevzdá kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení. Nejsou-li jakost a provedení ujednány, plní prodávající v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

 8.2. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. Vadou věci není opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním nebo u použité věci opotřebení odpovídající míře jejího předchozího používání.

8.3. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

b)na odstranění vady opravou věci,

c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

d) odstoupit od smlouvy

(Podstatným porušením smlouvy je také drobná vada, která se vyskytne nejméně 3x.)

Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

Neodstraní-li prodávající vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

8.4. Právo odstoupit od kupní smlouvy nebo práva z vadného plnění uplatní kupující u prodávajícího oznámením o reklamaci odeslaném písemně na adresu sídla prodávajícího Sobíňov 233, 582 62 Sobíňov, e-mailem na elektronickou adresu prodávajícího gastro.cukar@seznam.cz, anebo osobně v sídle prodávajícího v čase po předchozí domluvě.

8.5. ​​​​Kupující může využít reklamační formulář, který je Přílohou č. 3 obchodních podmínek. Kupující v oznámení o reklamaci uvede své jméno, příjmení, adresu a kontakt, číslo objednávky a označí reklamované zboží. Dále stručně popíše vady zboží a uvede požadovaný způsob vyřízení reklamace, v případě slevy anebo odstoupení od smlouvy uvede číslo bankovního účtu.

8.6. Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví po dobu, než prodávající obdrží veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace (včetně reklamovaného zboží), a to do doby, než dané podklady obdrží.

8.7. Prodávající po řádném vyřízení reklamace kupujícímu doručí opravené / nové zboží na adresu uvedenou v reklamačním formuláři a není-li tato uvedena, na adresu uvedenou v původní objednávce, nedohodnou-li se na osobním převzetí zboží. V případě poskytnutí slevy nebo odstoupení od smlouvy odešle prodávající finanční prostředky na bankovní účet uvedený pro tyto účely kupujícím v reklamačním formuláři.

8.8. Nárok na uplatnění práv z vad zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, to je zejména používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

8.9. Prodávající a/nebo výrobce může na zboží poskytnout záruku. Zaručí-li se poskytovatel záruky, že si věc po určitou dobu při obvyklém použití uchová své funkce a výkonnost, platí, že má kupující ze záruky alespoň právo na dodání nové věci bez vad nebo na opravu věci.

8.10. Je-li na zboží poskytnuta prodávajícím záruka, předá prodávající nejpozději při převzetí zboží kupujícímu záruční list. Poskytuje-li záruku výrobce, předá prodávající kupujícímu též záruční list vystavený výrobcem. Kupující je povinen uschovat si záruční listy. Práva ze záruky uplatní kupující u prodávajícího obdobně jako práva z vadného plnění a může využít vzorový formulář pro reklamaci. Je-li záruka poskytnuta prodávajícím i výrobcem zboží, platí delší záruční doba.

8.11. Právo na náhradu nákladů pro účely uplatnění práv ze záruky (náklady na vrácení a nové odeslání zboží) se řídí pravidly pro uplatnění práv z odpovědnosti za vady.

 

  1. USTANOVENÍ PRO SPOTŘEBITELE:

8.13. Je-li kupující spotřebitelem, řídí se práva a povinnosti týkající se práv z odpovědnosti za vady občanským zákoníkem, a to zejména ustanovením § 2158 a násl. občanského zákoníku, a dále zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

8.14. Prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli za to, že zboží / zakoupená věc:

 

a) odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem,

b) je vhodná k účelu, pro který ji kupující požaduje a s nímž prodávající souhlasil,

c) je dodána s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.

Prodávající odpovídá spotřebiteli, že vedle ujednaných vlastností

d) je věc vhodná k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem,

e) věc množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které může kupující rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná prodávajícím nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením,

f) je věc dodána s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může kupující rozumně očekávat, a

g) věc odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením smlouvy.

​​​​​​​​​​​8.15. Projeví-li se vada v průběhu jednoho roku od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, ledaže to povaha věci nebo vady vylučuje. Tato doba neběží po dobu, po kterou spotřebitel nemůže věc užívat, v případě, že vadu vytkl oprávněně. Spotřebitel může vytknout vadu, která se na zboží projeví v době dvou let od převzetí zboží.

8.16. Má-li věc vadu, může spotřebitel požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nové věci bez vady nebo opravu věci, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro kupujícího. Prodávající může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady.

8.17. Spotřebitel může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud

a) prodávající vadu odmítl odstranit nebo ji neodstranil 

b) se vada projeví opakovaně (nejméně třikrát)

c) je vada podstatným porušením smlouvy, nebo

d) je z prohlášení prodávajícího nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou spotřebitel obdržel. Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy, je-li vada věci nevýznamná; má se za to, že vada není nevýznamná. Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, prodávající vrátí spotřebiteli kupní cenu bez zbytečného odkladu poté, co obdrží věc nebo co mu spotřebitel prokáže, že věc odeslal.

8.18. Za účelem odstranění vady převezme prodávající věc na vlastní náklady u spotřebitele. Umožňuje-li povaha zboží jeho snadné odeslání (drobné spotřební zboží nevyžadující zvláštní přepravu), je zboží odesláno spotřebitelem prodávajícímu a následně prodávající nahradí spotřebiteli účelně vynaložené náklady na dopravu zboží ve výši prokázané spotřebitelem. Nahrazeny budou pouze účelně (tj. odůvodněně) vynaložené náklady. Spotřebitel uplatní právo na náhradu nákladů u prodávajícího nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

8.19. Vyžaduje-li to demontáž věci, jejíž montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem věci předtím, než se vada projevila, prodávající provede demontáž vadné věci a montáž opravené nebo nové věci anebo uhradí náklady s tím spojené.

8.20. Reklamace zboží, včetně odstranění vad daného zboží, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel právo na slevu nebo odstoupení od smlouvy.

8.21. Prodávající potvrdí přijetí reklamace spotřebiteli bez zbytečného odkladu po obdržení oznámení o reklamaci. Pro tyto účely prodávající využije kontakty uvedené spotřebitelem v oznámení o reklamaci, případně v objednávce.

8.22. Prodávající na žádost spotřebitele poskytne spotřebiteli kdykoliv informace či potvrzení týkající se odpovědnosti za vady.

8.23. Prodávající poskytuje spotřebiteli na zboží záruku na jakost v případě, je-li záruka poskytnuta současně výrobcem zboží. Délka záruční doby je stanovena výrobcem zboží. I pro případ, není-li na zboží poskytnuta záruka, má spotřebitel ze zákona právo vůči prodávajícímu na bezplatnou nápravu z titulu odpovědnosti prodávajícího za vady (viz bod 8.1 výše obchodních podmínek - pravidla pro reklamaci). Náklady spojené s uplatněním práv ze záruky hradí prodávající.

C.  USTANOVENÍ PRO PODNIKATELE A PRÁVNICKÉ OSOBY:

 8.23. ​​​​​​​​​​​​​​Na podnikatele a právnické osoby (vč. státních / nestátních příspěvkových organizací) se nevztahují ustanovení reklamačního řádu určená pro spotřebitele, tj. bod 8.4. – 8.11. obchodních podmínek. 

8.24. Těmto osobám náleží práva z odpovědnosti za vady dle ust. § 2099 a násl. ObčZ. Dále se použijí níže uvedená ustanovení a společná ustanovení reklamačního řádu 8 (A).

8.25. Právo kupujícího z vadného plnění, zakládá vada, kterou má zboží při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

8.26. Kupující je povinen uplatnit vadu u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Jedná-li se o skrytou vadu, nejpozději do dvou let po odevzdání věci. Neoznámil-li kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy. Tím nejsou dotčena práva ze záruky (viz níže).

8.27. Podnikateli a právnickým osobám poskytuje prodávající práva ze záruky nejméně v délce jednoho roku ode dne převzetí zboží, v případě použitého zařízení v délce šesti měsíců ode dne převzetí zboží. Poskytne-li výrobce delší záruční dobu, platí tato delší záruční doba.

8.28. Náklady spojené s uplatněním práva z odpovědnosti za vady, jakož i náklady spojené s uplatněním práva ze záruky nese kupující, kterým je podnikatel a právnická osoba. Těmito náklady se rozumí náklady na dodání reklamovaného zboží prodávajícímu případně pověřenému servisu a náklady na dodání zboží zpět kupujícímu a náklady na demontáž a montáž zboží.

Reklamační řád je účinný od 3.7.2024

Michal Moldavčuk